Back to Overview

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

1. úvod

Následujícími informacemi bychom vám jako "subjektu údajů" rádi poskytli přehled o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o vašich právech podle zákonů o ochraně osobních údajů. V zásadě je možné používat naše webové stránky bez zadávání osobních údajů. Pokud však chcete prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, zpravidla získáme váš souhlas.

 

Zpracování osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa, probíhá vždy v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (DS-GVO) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro danou zemi, které se vztahují na společnost "Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH". Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů.

 

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně přenosy dat přes internet mohou mít vždy bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu nám můžete osobní údaje předávat i alternativními způsoby, například telefonicky nebo poštou.

 

I vy můžete přijmout jednoduchá a snadno proveditelná opatření na ochranu před neoprávněným přístupem třetích stran k vašim údajům. Proto bychom vám rádi poskytli několik tipů, jak bezpečně zacházet s vašimi údaji: 

  • Chraňte svůj účet (přihlašovací, uživatelský nebo zákaznický účet) a svůj systém IT (počítač, notebook, tablet nebo mobilní zařízení) pomocí silných hesel.

  • Pøístup k heslům byste měli mít pouze vy.

  • Dbejte na to, abyste vždy používali hesla pouze pro jeden účet (přihlašovací, uživatelský nebo zákaznický).

  • Nepoužívejte jedno heslo pro různé webové stránky, aplikace nebo online služby.

  • Zejména při používání veřejně přístupných IT systémů nebo IT systémů sdílených s dalšími osobami je nezbytné, abyste se po každém přihlášení na webovou stránku, do aplikace nebo online služby odhlásili.

 

Hesla by měla obsahovat alespoň 12 znaků a měla by být zvolena tak, aby je nebylo možné snadno uhodnout. Neměla by tedy obsahovat běžná slova z každodenního života, vlastní jméno nebo jména příbuzných, ale velká a malá písmena, číslice a speciální znaky.

 

2. odpovědná osoba

Odpovědnou osobou ve smyslu DS-GVO je:

 

Evropské město GörlitzZgorzelec GmbH
Fleischerstr. 19, 02826 Görlitz, Německo

 

Zástupce odpovědné osoby: Vedoucí pracovník

 

3. pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat takto:

DataOrga® GmbH
E-mail: datenschutz@europastadt-goerlitz.de

 

Se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z pojmů, které používá evropská směrnice a nařízení tvůrce při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

 

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 

1. osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. dotčená osoba

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce (naše společnost).

3. zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

4. omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

5. Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy.

6. pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

7. procesory

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

8. přijímač

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu.

9. třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

10. souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

 

5. právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO (ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

 

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či plnění, je zpracování založeno na čl.6 odst.1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby.

 

Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) DS-GVO.

 

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V takovém případě by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d) DS-GVO.

 

Zpracovatelské operace by nakonec mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste zákazníkem naší společnosti (47. věta 2. bodu odůvodnění GDPR).

 

6. předávání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám pro jiné účely, než jsou uvedeny níže.

 

Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

1. jste nám k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO,

2. zveřejnění je přípustné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO za účelem ochrany našich oprávněných zájmů a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny,

3. v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 písm. c) DS-GVO, jakož i

4. je to právně přípustné a nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO pro zpracování smluvních vztahů s vámi.

 

Abychom ochránili vaše údaje a umožnili nám v případě potřeby předávat údaje do třetích zemí (mimo EU/EHP), uzavřeli jsme pověřené smlouvy o zpracování založené na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení, může jako právní základ pro předání údajů do třetích zemí sloužit váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. To nemusí platit pro předávání údajů do třetích zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR.

 

7. technologie

7.1 Šifrování SSL/TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování dat a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, přihlašovací údaje nebo kontaktní dotazy, které nám jako provozovateli zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče obsahuje "https://" místo "http://", a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

 

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených dat.

 

7.2 Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek

Pokud používáte naše webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak nepředáváte informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server (v tzv. "souborech protokolu serveru"). Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když vy nebo automatizovaný systém navštívíte stránku. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být zaznamenány následující údaje

 

1. Typy a verze používaných prohlížečů,

2. operační systém používaný přistupujícím systémem,

3. webové stránky, ze kterých se přistupující systém dostane na naše webové stránky (tzv. referrer),

4. dílčí webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách,

5. datum a čas přístupu na webové stránky,

6. zkrácená adresa internetového protokolu (anonymizovaná IP adresa) a,

7. poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému.

 

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o vaší osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k tomu, abychom mohli

 

1. správně doručit obsah našich webových stránek,

2. k optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy,

3. zajištění trvalé funkčnosti našich IT systémů a technologie našich webových stránek a

4. poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.

 

Proto shromážděné údaje a informace vyhodnocujeme na jedné straně statisticky a na druhé straně s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje protokolových souborů serveru jsou ukládány odděleně od jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

 

7.3 Hosting od společnosti Strato

Naše webové stránky jsou umístěny na adrese Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (dále jen Strato).

 

Když navštívíte naše webové stránky, vaše osobní údaje (např. IP adresy v souborech protokolu) jsou zpracovávány na serverech společnosti Strato.

 

Používání systému Strato je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivější prezentaci a poskytování, jakož i na bezpečnosti našich webových stránek.

 

Se společností Strato jsme uzavřeli smlouvu o zpracování na zakázku (AVV) podle čl. 28 DS-GVO. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost Strato zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze podle našich pokynů a v souladu s DS-GVO.

 

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Strato najdete na adrese: https://www.strato.de/datenschutz/.

 

8. Cookies

8.1 Obecné informace o souborech cookie

Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho informačního systému (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), když navštívíte naše stránky.

 

V souboru cookie jsou uloženy informace, které v každém případě vyplývají z kontextu konkrétního použitého koncového zařízení. To však neznamená, že bychom získali přímou znalost vaší identity.

 

Používání souborů cookie slouží k tomu, aby pro vás bylo používání naší nabídky příjemnější. Používáme tzv. session cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

 

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu a budete chtít využívat naše služby, automaticky se rozpozná, že jste u nás již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu.

 

Na druhé straně používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k vyhodnocování naší nabídky pro vás za účelem optimalizace. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste naše webové stránky již navštívili, když je navštívíte znovu. Takto nastavené soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou. Příslušnou dobu uložení souborů cookie naleznete v nastavení použitého nástroje pro udělování souhlasu.

 

8.2 Právní základ pro používání souborů cookie

Údaje zpracovávané soubory cookie, které jsou nezbytné pro řádné fungování webových stránek, jsou tedy nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

 

U všech ostatních souborů cookie je nutné, abyste k tomu dali souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO prostřednictvím našeho banneru s přihlašovacími údaji.

 

8.3 Poznámky k zamezení souborů cookie v běžných prohlížečích

Soubory cookie můžete kdykoli vymazat, povolit pouze vybrané soubory cookie nebo soubory cookie zcela deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče, který používáte. Další informace naleznete na stránkách podpory příslušných poskytovatelů: 

9. obsah našich webových stránek

9.1 Registrace uživatele

Na našich webových stránkách máte možnost se zaregistrovat a poskytnout osobní údaje.

 

Které osobní údaje jsou nám v tomto procesu předávány, lze zjistit z příslušné vstupní masky použité při registraci. Vámi zadané osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro naše interní použití a pro naše vlastní účely. Můžeme zajistit jejich předání jednomu nebo více zpracovatelům objednávek, například poskytovateli balíkových služeb, který osobní údaje rovněž použije výhradně pro interní použití, které nám přísluší.

 

Při registraci na našich webových stránkách se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tyto údaje se ukládají, protože jen tak lze zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je ukládání těchto údajů nezbytné pro naši ochranu. Tyto údaje zásadně nejsou předávány třetím stranám. To neplatí, pokud jsme ze zákona povinni údaje předat nebo pokud jsou údaje předávány za účelem trestního stíhání.

 

Vaše registrace s dobrovolným poskytnutím osobních údajů nám také slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout obsah nebo služby, které mohou být z povahy věci nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou osobní údaje poskytnuté při registraci kdykoli změnit nebo je nechat z naší databáze zcela vymazat.

 

Na požádání vám kdykoli poskytneme informace o tom, které osobní údaje jsou o vás uloženy. Kromě toho na vaši žádost osobní údaje opravíme nebo vymažeme, pokud to není v rozporu se zákonnými povinnostmi jejich uchovávání. Jako kontaktní osoby jsou v této souvislosti subjektu údajů k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a všichni ostatní zaměstnanci.

 

Zpracování vašich údajů je v zájmu pohodlného a snadného používání našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

 

9.2 Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu a při zpracování smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Výmaz vašeho zákaznického účtu je možný kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme za účelem zpracování smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje s ohledem na lhůty pro uchovávání podle daňového a obchodního práva zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si další použití údajů nevyhradil zákon, o čemž vás níže odpovídajícím způsobem informujeme.

 

9.3 Zpracování údajů pro vyřizování objednávek

Námi shromážděné osobní údaje budou v rámci zpracování smlouvy předány přepravní společnosti pověřené dodáním zboží, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci v rámci zpracování plateb, pokud je to nezbytné pro zpracování plateb. Pokud využíváme poskytovatele platebních služeb, výslovně vás o tom informujeme níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO.

 

9.4 Kontakt / Kontaktní formulář

Osobní údaje jsou shromažďovány při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Které údaje jsou shromažďovány v případě použití kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem odpovědi na vaši žádost nebo za účelem kontaktování a související technické správy. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Pokud je cílem vašeho kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO. Vaše údaje budou vymazány po konečném zpracování vaší žádosti; to platí v případě, že z okolností lze vyvodit, že daná záležitost byla definitivně objasněna a vymazání není v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání údajů.

 

9.5 Služby / digitální zboží

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.

 

K dalšímu předávání údajů nedochází nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám, například pro reklamní účely.

 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) DS-GVO, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

9.6 Funkce komentáře (s předplatným)

 

Pro funkci komentáře na této stránce se kromě vašeho komentáře ukládají také informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa, a pokud nepíšete anonymně, také vámi zvolené uživatelské jméno.

 

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří přidávají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom v případě porušení zákona, například urážek, mohli proti autorovi zakročit. Jako uživatel našich webových stránek se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, na kterém si ověříte, zda jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. V takovém případě budou údaje zadané v souvislosti s přihlášením k odběru komentářů vymazány; pokud jste nám však tyto údaje poskytli pro jiné účely a na jiném místě (např. objednávka newsletteru), zůstanou nám zachovány. Komentáře a související údaje (např. IP adresa) se ukládají a zůstávají na našich webových stránkách, dokud není komentovaný obsah zcela vymazán nebo dokud komentáře nemusí být vymazány ze zákonných důvodů (např. z důvodu urážek).

 

Ukládání komentářů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

 

 

9.7 Funkce komentáře blogu

 

Nabízíme uživatelům možnost zanechat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu umístěném na našich webových stránkách. Blog je portál na webové stránce, obvykle veřejně přístupný, na kterém může jedna nebo více osob, nazývaných blogeři nebo weboví blogeři, zveřejňovat články nebo zapisovat myšlenky do tzv. blogpostů. Blogposty mohou obvykle komentovat třetí osoby.

 

Pokud zanecháte komentář na blogu zveřejněném na těchto webových stránkách, budou kromě zanechaných komentářů uloženy a zveřejněny také údaje o čase, kdy jste komentář zadali, a vámi zvolené uživatelské jméno. Kromě toho je zaznamenána také IP adresa přidělená vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP). Toto ukládání IP adresy se provádí z bezpečnostních důvodů a pro případ, že jste prostřednictvím vloženého komentáře porušili práva třetích stran nebo zveřejnili nezákonný obsah. Uchovávání těchto osobních údajů je tedy v našem vlastním zájmu, abychom se mohli v případě porušení práv ospravedlnit. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Shromážděné osobní údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud takové předání není vyžadováno zákonem nebo neslouží naší právní obraně.

 

 

9.8 Správa aplikací / výměna úloh

 

Osobní údaje uchazečů shromažďujeme a zpracováváme za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy nám žadatel předloží příslušné dokumenty k žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud s uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud s uchazečem smlouvu neuzavřeme, dokumenty žádosti se automaticky vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vymazání nebrání žádné jiné oprávněné zájmy na naší straně. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

 

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 88 DS-GVO ve spojení s. § 26 odst. 1 BDSG.

 

 

9.9 Facebook Connect

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit a vytvořit si zákaznický účet nebo se zaregistrovat pomocí sociálního pluginu "Facebook Connect" sociální sítě Facebook, který provozuje společnost Meta Platforms Inc. (dříve Facebook Inc.), 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Meta"), v rámci tzv. technologie jednotného přihlášení, pokud máte profil na Facebooku. Sociální pluginy z "Facebook Connect" na našich webových stránkách poznáte podle modrého tlačítka s logem Facebooku a nápisem "Log in with Facebook" nebo "Connect with Facebook" nebo "Log in with Facebook" nebo "Sign in with Facebook".

 

Když vyvoláte stránku našeho webu, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Meta. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenesen přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace získává Facebook informaci o tom, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že nemáte profil na Facebooku nebo nejste na Facebooku právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Meta v USA a tam uloženy. Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze v případě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO.

 

Pomocí tohoto tlačítka "Facebook Connect" na našich webových stránkách máte také možnost přihlásit se nebo zaregistrovat na našich webových stránkách pomocí svých uživatelských údajů na Facebooku. Pouze v případě, že před registrací udělíte výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO na základě příslušného oznámení o výměně údajů se společností Facebook, obdržíme při použití tlačítka "Facebook Connect" od společnosti Facebook obecné a veřejně přístupné informace uložené ve vašem profilu, a to v závislosti na vašem osobně provedeném nastavení ochrany údajů na Facebooku. Tyto informace zahrnují ID uživatele, jméno, profilový obrázek, věk a pohlaví.

 

Rádi bychom upozornili, že v důsledku změn podmínek ochrany osobních údajů a podmínek používání společnosti Facebook může dojít také k přenosu vašich profilových obrázků, uživatelských ID vašich přátel a seznamu přátel, pokud byly v nastavení soukromí na Facebooku označeny jako "veřejné". Údaje předané společností Facebook budou uloženy a zpracovány námi za účelem vytvoření uživatelského účtu s potřebnými údaji, pokud jste je za tímto účelem na Facebooku zveřejnili (titul, jméno, příjmení, adresní údaje, země, e-mailová adresa, datum narození). Naopak údaje (např. informace o vašem surfování nebo nákupním chování) mohou být na základě vašeho souhlasu přeneseny od nás do vašeho profilu na Facebooku.

 

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy odpovědné osobě uvedené na začátku tohoto prohlášení.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Tato americká společnost je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Tímto je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 DS-GVO, takže předávání osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí tlačítek Facebooku pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO.

 

Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek přímo k vašemu profilu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku. Načítání pluginů Facebooku můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

 

10. zasílání newsletteru

10.1 Brevo (dříve Sendinblue)

Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Sendinblue. Poskytovatelem je Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlín, Německo.

 

Brevo (dříve Sendinblue) je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem zasílání newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Brevo v Německu.

 

Pokud si nepřejete, aby vás společnost Brevo analyzovala, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem poskytujeme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz. Z odběru se můžete odhlásit také přímo na webových stránkách.

 

Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování můžete také kdykoli zabránit odhlášením odběru newsletteru. Ukládání souborů cookie můžete také zabránit příslušným nastavením svého webového prohlížeče. Ukládání a přenosu osobních údajů můžete zabránit také tím, že ve svém webovém prohlížeči deaktivujete JavaScript nebo si nainstalujete blokátor JavaScriptu (např. https://noscript.net nebo https://www.ghostery.com). Rádi bychom upozornili, že tato opatření mohou znamenat, že nebudou k dispozici všechny funkce našich webových stránek.

 

Pomocí služby Brevo můžeme analyzovat naše kampaně na zasílání newsletterů. Můžeme například zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena a na které odkazy bylo případně kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné zjistit, na které odkazy bylo klikáno obzvláště často.

 

Kromě toho můžeme zjistit, zda byly po otevření/kliknutí provedeny určité předem definované akce (míra konverze). Můžeme například zjistit, zda jste po kliknutí na newsletter provedli nákup.

 

Brevo nám také umožňuje rozdělit příjemce newsletteru do různých kategorií (tzv. "clustering"). Příjemci newsletteru přitom mohou být rozděleni například podle věku, pohlaví nebo místa bydliště. Tímto způsobem lze newslettery lépe přizpůsobit příslušným cílovým skupinám.

 

Podrobné informace o funkcích aplikace Brevo naleznete na následujícím odkazu: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

 

Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

 

Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, budou u nás uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z našich serverů i ze serverů společnosti Sendinblue vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají tímto nedotčeny.

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Brevo si můžete prohlédnout na adrese: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

 

11. naše aktivity na sociálních sítích

Abychom s vámi mohli komunikovat i na sociálních sítích a informovat vás o našich službách, máme tam své vlastní stránky. Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích, neseme za operace zpracování, které tím byly vyvolány, ve smyslu čl. 26 DS-GVO společnou odpovědnost s poskytovatelem příslušné platformy sociálních sítí.

 

Nejsme původním poskytovatelem těchto stránek, ale používáme je pouze v rámci možností, které nám příslušní poskytovatelé nabízejí.

Z opatrnosti proto upozorňujeme, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Použití proto může být pro vás spojeno s riziky v oblasti ochrany údajů, neboť může být obtížnější chránit vaše práva, např. na informace, výmaz, námitku atd. a zpracování v sociálních sítích často probíhá přímo pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů ze strany poskytovatelů, aniž bychom to mohli ovlivnit. Pokud jsou profily užívání vytvářeny poskytovatelem, jsou často používány soubory cookie nebo je chování při užívání přiřazeno vašemu vlastnímu členskému profilu sociálních sítí.

 

Popsané zpracování osobních údajů se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO na základě našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu příslušného poskytovatele, abychom s vámi mohli včas komunikovat nebo vás informovat o našich službách. Pokud musíte jako uživatel udělit souhlas se zpracováním údajů u příslušných poskytovatelů, odkazuje právní základ na čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO ve spojení s čl. 7 DS-GVO. Čl. 7 DS-GVO.

 

Protože nemáme přístup do databází poskytovatelů, rádi bychom vás upozornili, že je nejlepší uplatnit svá práva (např. na informace, opravu, vymazání atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování vašich údajů v sociálních sítích jsou uvedeny níže u příslušného námi používaného poskytovatele sociálních sítí:

 

11.1 Facebook

(Co-) Odpovědnost za zpracování dat v Evropě:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

 

Zásady ochrany osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů): https://www.facebook.com/about/privacy

 

11.2 Instagram

(Co-) odpovědná za zpracování údajů v Německu:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

 

Zásady ochrany osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů):

https://instagram.com/legal/privacy/

 

11.3 LinkedIn

(Co-) Odpovědnost za zpracování dat v Evropě:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

 

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

11.4 X (dříve Twitter)

(Co-) Odpovědnost za zpracování dat v Evropě:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko

 

Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy

 

Informace o vašich údajích: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

 

11.5 YouTube

(Co-) Odpovědnost za zpracování dat v Evropě:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

 

11.6 XING (New Work SE)

(Co-) odpovědná za zpracování údajů v Německu:

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Německo

 

Zásady ochrany osobních údajů:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Žádosti o informace pro členy XING: https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

 

11.7 Správa sociálních médií pomocí Swat.io

Tato webová stránka používá swat.io, nástroj společnosti Swat.io GmbH, Schönbrunner Straße 213-215, A-1120 Vídeň, pro provoz nástroje pro správu sociálních médií, který umožňuje centralizovanou správu různých kanálů sociálních médií, komunikaci s uživateli kanálů sociálních médií a plánování a zveřejňování obsahu. Zpracováváme od vás následující údaje, pokud jste je předtím poskytli prostřednictvím některé z platforem sociálních médií: Jméno a příjmení, ID uživatelů různých platforem sociálních médií, adresy URL profilu, profilové obrázky, adresy URL webových stránek, telefonní číslo (při použití aplikace WhatsApp nebo jiných telefonních kanálů), jakož i různý obsah uložený a zveřejněný na platformách sociálních médií (časová razítka, ID příspěvků, texty příspěvků, obrázky, videa, odkazy, komentáře, hodnocení, soukromé zprávy, další přílohy a metadata obsahu sociálních médií). Další informace naleznete na adrese https://swat.io/de/datenschutzbestimmungen/.

 

 

12. webová analýza

 

12.1 Pro webovou analýzu používáme službu Fathom Analytics.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f). Při používání našich webových stránek chceme zpracovávat co nejméně osobních údajů. Z tohoto důvodu jsme zvolili službu Fathom Analytics, která nepoužívá soubory cookie a je v souladu s GDPR, ePrivacy (včetně PECR), COPPA a CCPA. Při používání tohoto softwaru pro analýzu webových stránek šetrného k soukromí je vaše IP adresa zpracovávána pouze po krátkou dobu a my (jako provozovatel těchto webových stránek) nemáme možnost vás identifikovat. V souladu s nařízením CCPA jsou vaše osobní údaje anonymizovány. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Fathom Analytics. Tento software používáme k tomu, abychom co nejlépe porozuměli návštěvnosti našich webových stránek a mohli tak neustále zlepšovat naše webové stránky a naše podnikání. Zákonným základem podle GDPR je "čl. 6 odst. 1 písm. f); naším oprávněným zájmem je neustálé zlepšování našich webových stránek a našeho podnikání". Jak je uvedeno v prohlášení, žádné osobní údaje nejsou uchovávány po delší dobu. Kromě toho jsou všechny údaje uživatelů našich webových stránek z EU zpracovávány také v EU. Informace o tom naleznete zde: https://usefathom.com/features/eu-isolation.

 

 

13. zásuvné moduly a další služby

13.1 YouTube (videa)

Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty YouTube. Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

 

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštěvujete, když vyvoláte podstránku, která obsahuje video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k vašemu účtu YouTube.

 

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány službám YouTube a Google, můžete tomu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

 

Tyto operace zpracování se provádějí pouze v případě, že byl udělen výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO.

 

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Tímto je vydáno rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 DS-GVO, takže předávání osobních údajů může probíhat i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

 

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

13.2 Používáme Outdooractive

Pokud na našich webových stránkách využíváme služeb společnosti Outdooractive, zejména jejich mapových podkladů, platí navíc následující prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost Outdooractive poskytuje elektronické databáze, které můžete jako naši uživatelé využívat formou elektronického informačního portálu v oblasti digitálního cestovního ruchu. Jedná se například o mapy a plánování tras. Společnost Outdooractive získává následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, aby vám společnost Outdooractive mohla elektronické databáze zobrazit a zajistit jejich stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO): ? IP adresa ? Datum a čas žádosti ? Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT) ? Obsah žádosti (konkrétní stránka) ? Stav přístupu/stavový kód HTTP ? Množství přenesených dat ? Webová stránka, ze které požadavek přišel ? Prohlížeč ? Poloha uživatele ? Operační systém a jeho rozhraní ? Jazyk a verze softwaru prohlížeče. Outdooractive používá k vyhodnocování soubory cookie, které se ukládají v prohlížeči. Outdooractive ukládá takto získané informace na serverech v Německu a ve třetích zemích. Vyhodnocování můžete upravit vymazáním stávajících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Pokud ukládání souborů cookie zabráníte, rádi bychom vás upozornili, že možná nebudete moci plně využívat elektronické databáze společnosti Outdooractive. Ukládání souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení ve svém prohlížeči. IP adresa přenášená vaším prohlížečem nebude sloučena s ostatními námi shromažďovanými údaji. Při používání elektronických databází společnost Outdooractive nadále používá vaše údaje GPS. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postupy jejich zpracování, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování, doby uchovávání. Rovněž nemáme žádné informace o vymazání shromážděných údajů společností Outdooractive. Společnost Outdooractive uchovává údaje, které o vás shromáždila, jako profily užívání a používá je pro účely průzkumu trhu a/nebo designu elektronických databází orientovaného na poptávku. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Outdooractive. Právním základem pro využívání služeb společnosti Outdooractive je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování společností Outdooractive naleznete v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany svého soukromí. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Outdooractive GmbH & Co KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt: corporate.outdooractive.com/en/privacy-policy/www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

 

13.3 Používáme službu urbnups

urbnups poskytuje různý obsah v oblasti digitální turistiky, který můžete jako naši uživatelé využívat. urbnups shromažďuje a zpracovává následující údaje, které jsou technicky nezbytné k tomu, aby vám mohla být zobrazena požadovaná služba a aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DS-GVO): ? IP adresa ? Datum a čas požadavku ? Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT) ? Obsah žádosti (konkrétní stránka) ? Stav přístupu/stavový kód HTTP ? Množství přenesených dat ? Webová stránka, ze které požadavek přišel ? Prohlížeč ? Operační systém a jeho rozhraní ? Jazyk a verze softwaru prohlížeče. ? IP adresa přenášená vaším prohlížečem se nespojuje s dalšími námi shromážděnými údaji. Nemáme žádný vliv na shromažďované údaje a postupy zpracování údajů poskytovateli třetích stran, ani nám není znám celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování nebo doby uchovávání. Právním základem pro využívání služeb urbnups je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování ze strany urbnups naleznete v příslušných oznámeních o ochraně údajů poskytovatele. Tam také naleznete další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí. Zásady ochrany osobních údajů společnosti urbnups UG (haftungsbeschränkt), Hamburg: https://urbnups.com/datenschutzerklaerung/.

 

 

14. vaše práva jako subjektu údajů

14.1 Právo na potvrzení

Máte právo si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

 

14.2 Právo na přístup Čl. 15 DS-GVO

Máte právo od nás kdykoli bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a kopii těchto údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

 

14.3 Právo na opravu čl. 16 DS-GVO

Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Máte také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů s ohledem na účely zpracování.

 

14.4 Vypuštění čl. 17 DS-GVO

Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní některý ze zákonem stanovených důvodů a pokud zpracování nebo uchovávání není nezbytné.

 

14.5 Omezení zpracování čl. 18 DS-GVO

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněna některá ze zákonných podmínek.

 

14.6 Přenositelnost údajů čl. 20 DS-GVO

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu my, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránili, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

 

Kromě toho máte při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů podle čl.20 odst.1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 

14.7 Námitka čl. 21 DS-GVO

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (zpracování údajů ve veřejném zájmu) nebo f) (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů) GDPR.

 

To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 DS-GVO.

 

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

V jednotlivých případech zpracováváme osobní údaje za účelem provádění přímé reklamy. Proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy můžete kdykoli vznést námitku. To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

Kromě toho máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které provádíme pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 nařízení o ochraně osobních údajů, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

 

Své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti můžete bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

 

 

14.8 Odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s platností do budoucna.

 

14.9 Stížnost dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost na naše zpracování osobních údajů u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů.

 

15 Běžné ukládání, mazání a blokování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo pokud to stanoví právní předpisy, kterým naše společnost podléhá.

 

Pokud účel uložení pomine nebo uplyne stanovená doba uložení, osobní údaje budou v souladu se zákonnými ustanoveními běžně blokovány nebo vymazány.

 

16. doba uchovávání osobních údajů

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

 

17. aktuálnost a změna zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v současné době platné a mají status: září 2023.

 

Vzhledem k dalšímu vývoji našich internetových stránek a nabídek nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách na adrese "https://www.goerlitz.de/Datenschutz.html".

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s podporou softwaru pro ochranu osobních údajů: audatis MANAGER.

 

Informace o webu Ochrana osobních údajů Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen