Ubytování & nabídky zájezdů

VOP Nabídky zájezdů

Podmínky Evropského města GörlitzZgorzelec s.r.o. pro hospodářský rozvoj, propagaci města a cestovní ruch (GörlitzZgorzelec GmbH für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus) pro individuální turisty a skupiny (podmínky zájezdu)

Pro právní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen „cestujícím“) a Evropským městem GörlitzZgorzelec s.r.o. pro hospodářský rozvoj, propagaci města a cestovní ruch (dále jen „EGZ“) platí následující podmínky zájezdu:

 

1. Uzavření smlouvy

1.1 Svou objednávkou (přihlášením cesty) cestující nabízí EGZ závazné uzavření cestovní smlouvy. Cestující je touto nabídkou vázán 10 dní, počínaje následujícím dnem po doručení nabídky EGZ. Cestovní smlouva je pro EGZ závazná od okamžiku, kdy EGZ cestujícímu potvrdí rezervaci a cenu cesty (potvrzení rezervace). V případě elektronické objednávky nepředstavuje potvrzení příjmu objednávky, které EGZ posílá elektronickou cestou, ještě potvrzení rezervace v předchozím smyslu.     

1.2 Cestující, který posílá přihlášku, objednává cestu i za všechny v rezervaci uvedené cestující, pokud zvlášť a výslovně prohlásil, že odpovídá za smluvní závazky těchto účastníků i za své vlastní.

1.3 Při uzavření smlouvy nebo bezprostředně poté obdrží cestující potvrzení smlouvy v souladu s právními předpisy. Pokud se potvrzení rezervace dle bodu 1.1 nebo potvrzení smlouvy odchyluje od objednávky, obsahuje novou nabídku EGZ, na kterou je potvrzení vázáno 10 dní, počínaje následujícím dnem po doručení cestujícímu. Cestovní smlouva se uzavře na základě nové nabídky, když EGZ na odchylku upozorní, splní zákonné povinnosti ohledně předsmluvního poskytnutí informací a cestující v průběhu vázací lhůty nabídku přijme. To může proběhnout i mlčky, např. uhrazením zálohy nebo doplatku. 

2. Platby

2.1 Po uzavření smlouvy a za předpokladu, že

- existuje účinné pojištění insolvence a cestujícímu byl vydán pojišťovací doklad dle § 651r spolkového občanského zákoníku (BGB) a

- EGZ splnilo informační povinnosti dle § 650t č. 2 BGB

může EGZ vyžadovat zálohu, která se započítá do ceny cesty. Výše zálohové platby závisí na objednaných službách a je uvedena v popisu cesty. Záloha je uvedena na potvrzení rezervace/faktuře. Je splatná okamžitě po doručení potvrzení rezervace/faktury cestujícímu. Doplatek je rovněž uveden na potvrzení rezervace/faktuře a je splatný 30 dní před počátkem cesty, pokud už cesta nemůže být zrušena dle § 651h odst. 4 č. 1 BGB (pokud není dosaženo minimálního počtu účastníků, jak je zde blíže stanoveno) a pokud nebyl sjednán jiný termín splatnosti. Pokud je cesta objednána později než čtyři týdny před začátkem cesty, je cena cesty splatná po naplnění předpokladů uvedených ve větě 1 bodu 2.1 ihned v plné výši. Pojištění insolvence a doručení dokladu o pojištění dle § 651r BGB nejsou předpokladem splatnosti, pokud není EGZ ze zákona povinno k pojištění peněz zákazníků. To platí zejména v případě, pokud cesta netrvá déle než 24 hodin, nezahrnuje ubytování a cena cesty nepřesahuje 500 EUR.

2.2 Pokud cestující ani po upomenutí a v uvedené dodatečné lhůtě neuhradí platbu, splatnou dle právních, zejména zákonných předpisů, může EGZ odstoupit od smlouvy. EGZ může v tomto případě požadovat stornopoplatek dle bodu 4 těchto podmínek cesty. O zpoždění platby se nejedná v případě, že je cestující oprávněn odmítnout platbu, protože EGZ není schopné poskytnout sjednané služby nebo má cesta závažný nedostatek. Tato ujednání nemění rozdělení důkazního břemene.  

3. Rozsah služeb; nečerpání služeb; výhrada změny

3.1 Rozsah služeb je stanoven smlouvou při zohlednění zákonných předpisů. Případné přísliby nebo ujištění třetích osob, zejména poskytovatelů služeb, nejsou pro rozsah služeb směrodatné a nejsou pro EGZ závazné.

3.2 Pokud cestující po začátku cesty nevyužije některé služby z důvodů, které spočívají výhradně v jeho sféře rizik a nikoli v porušení smlouvy ze strany EGZ (např. předčasný odjezd z důvodů, které jsou výlučně na straně cestujícího), nemá cestující nárok na proplacení části ceny cesty. Pokud je rozsah nevyužitých služeb značný a zejména pokud poskytovatel služeb ušetří náklady, bude se EGZ snažit o částečné proplacení, a pokud uspěje, převede je na účet cestujícímu. Náklady, které v této souvislosti EGZ vzniknou, se z částky odečtou. 

3.3 EGZ může navýšit cenu cesty po uzavření smlouvy za předpokladů uvedených v § 651f odst. 1 věta 1 č. 2 BGB. Cena se navýší o částku, o kterou se na cestujícího (včetně případných dalších účastníků, za něž cestující rezervaci provedl) navýšily náklady pro EGZ. Pokud se navýšení nákladů netýká bezprostředně jednotlivých služeb pro cestující (např. náklady na individuální dopravu), nýbrž je obecnější povahy (např. zvýšení daně), provede se propočet podílově, zejména se zohledněním celkového počtu účastníků cesty.

3.4 Cestujícího tímto upozorňujeme na to, že je EGZ na základě výhrady změny v bodě 3.3 dle § 651f odst. 4 BGB povinno snížit cenu zájezdu, pokud se finanční částky zmíněné v § 651f odst. 1 věta 1 č. 2 BGB (např. náklady na dopravu, daně/odvody/poplatky nebo směnné kurzy) po uzavření smlouvy a před nastoupením cesty změnily a vedlo to k nižším nákladům pro EGZ.   

3.5 Jiné smluvní podmínky než cenu cesty může EGZ jednostranně měnit po uzavření smlouvy, pouze pokud je změna zanedbatelná. Další předpoklady jsou uvedeny v § 651f odst. 2 BGB.

3.6 Body 3.3 až 3.5 se vztahují na možnost sjednat ve smlouvě výhradu změn, kterou upravuje § 651f odst. 1 a odst. 2 BGB. Platnost §§ 651f, 651g BGB zůstává nedotčena.

4. Odhlášení cestujícího ze zájezdu před jeho začátkem; stornopoplatek; doporučení uzavřít pojištění

4.1 Pro odhlášení cestujícího před začátkem cesty platí zákonné předpisy (§ 651h BGB). Cestujícímu doporučujeme oznámit odhlášení písemně.

4.2 EGZ může stornopoplatek dle § 651h buď konkrétně vyčíslit nebo si nárokovat paušál vypočítaný dle § 651h odst. 2. Pokud se EGZ rozhodne uplatnit paušál, určí se stornopoplatek, který musí cestující uhradit, následovně (podíly v procentech se vztahují na smluvně dohodnutou cenu zájezdu):

4.2.1 u jednodenních cest a paušálů:

odhlášení
- do 21 dní před nástupem cesty zdarma
- od 20. do 8. dne před začátkem cesty 30 %
- od 7. dne před začátkem cesty do dne cesty resp. při nenastoupení cesty 50 %

4.2.2 u vícedenních cest:

odhlášení
- do 30 dní před začátkem cesty zdarma
- od 29. dne před začátkem cesty do dne cesty resp. při nenastoupení cesty 50 %

4.2.3 speciální podmínky pro skupiny (min. 10 osob; vícedenní zájezdy a služby poskytované po více dní, ubytování):

odhlášení
- do 30 dní před začátkem cesty 15 %, min. však 25,00 €,
- od 29. do 22. dne před začátkem cesty 30 %
- od 21. do 15. dne před začátkem cesty 50 %
- od 14. do 8. dne před začátkem cesty 60 %
- od 7. do 2. dne před začátkem cesty 80 %
- ode dne před začátkem cesty až do dne cesty resp. při nenastoupení cesty 90 %

na osobu pod minimální počet účastníků.

4.2.4 Pro stanovení stornopoplatku je rozhodující okamžik doručení zprávy o odhlášení EGZ. Stornopoplatek dle výše uvedených ustanovení je třeba uhradit i tehdy, když se cestující nedostaví na místo v čase, uvedeném v potvrzení smlouvy, nebo když na cestu nenastoupí z důvodu chybějících cestovních dokladů, např. cestovního pasu nebo potřebných víz, za nějž neodpovídá EGZ.  

4.3 Cestující smí doložit, že EGZ nevznikla újma nebo podstatně menší újma, než jsou paušály uvedené v bodech 4.2.1 až 4.2.3.

4.4 § 651h BGB zůstává nedotčen; to platí zejména i pro § 651h odst. 3 BGB (předpoklady, za nichž cestovní kancelář nemůže vyžadovat stornopoplatek).

4.5 Tímto doporučujeme cestujícímu uzavřít pojištění stornopoplatků nebo pojištění na krytí nákladů na pomoc v nesnázích včetně dopravy zpět v případě úrazu, nemoci nebo úmrtí.   

5. Náhradní účastník/změna rezervace

5.1 Pro zahrnutí náhradníka do smlouvy platí zákonné předpisy (přenos smlouvy dle § 651e BGB). Odpovídající prohlášení cestujícího se považuje za včasné, pokud není doručeno EGZ později než sedm dní před začátkem cesty. EGZ  může odmítnout nástup třetí osoby, pokud nesplňuje smluvní požadavky spojené s cestou.

5.2 Třetí osoba nebo cestující ručí EGZ jako dlužníci za cenu zájezdu a vícenáklady spojené s nástupem třetí osoby. Ohledně vícenákladů platí zákonné předpisy.

5.3 Cestující nemá právní nárok na provedení změny rezervace (tj. změnu termínu, cíle cesty, místa nástupu cesty, ubytování nebo dopravy). V případě změny rezervace na přání cestujícího může EGZ požadovat poplatek za změnu ve výši 15,00 €. Od 31. dne před začátkem cesty – pokud přání na změnu není motivováno pouze nižšími náklady – již nelze rezervaci měnit. Od 31. dne před začátkem cesty může cestující, pokud si přeje změny, podle ustanovení bodu 4 rezervaci zrušit a cestu nově objednat. Právní důsledky se pak řídí bodem 4. Upozorňujeme na to, že ustanovení tohoto bodu 5.3 se nepovažují za změny, které jsou nutné, protože EGZ nesplnilo svou zákonnou informační povinnost (viz zejména § 651d odst. 1 BGB).

6. Zrušení cesty a odstoupení od smlouvy ze strany EGZ

6.1 Práva EGZ zrušit cestu před jejím započetím se řídí zákonnými předpisy, zejména § 651h odst. 4, odst. 5 BGB.

6.2 EGZ je oprávněno smlouvu ze závažného důvodu po neúspěšném upomínání s okamžitou platností vypovědět, pokud cestující nebo osoba, která má dle bodu 1.2 stejné povinnosti, trvale cestu narušuje nebo se chová do té míry v rozporu se smlouvou, že od EGZ se zohledněním všech okolností konkrétního případu a po zvážení oboustranných zájmů nelze požadovat, aby pokračovalo ve smlouvě. V případě takového vypovězení smlouvy EGZ zůstává nárok na cenu zájezdu. Výdaje ušetřené předčasným ukončením smlouvy, výhody z jiného využití nenárokovaných služeb a případné úhrady poskytovatelů služeb se započtou ve prospěch cestujícího. Případné vícenáklady za dopravu zpět hradí cestující.  

7. Ručení EGZ

7.1 Smluvní ručení EGZ je limitováno trojnásobkem ceny pro takové škody, které nejsou újmou na zdraví a nebyly zaviněny EGZ (včetně jeho asistentů).

7.2 Maximální výše ručení dle bodu 7.1 platí vždy na cestujícího a cestu.

7.3 Pokud jsou cizí služby v popisu cesty a/nebo v potvrzení rezervace výslovně a s udáním smluvního partnera označeny tak, že pro cestujícího zřetelně nejsou součástí cestovních služeb EGZ (např. výlety, sportovní akce, návštěvy divadel, výstav a podobně), pak EGZ neručí za nedostatky a osobní a věcné škody související s těmito službami. Upozorňujeme na to, že výše uvedenou větou zůstávají nedotčena zákonná ustanovení o zprostředkování zájezdu a zprostředkování souvisejících služeb; to samé platí pro ručení EGZ z případných jiných důvodů.

8. Postoupení nároků

Postoupení nároků cestujícího vůči EGZ třetí osobě je přípustné pouze se souhlasem EGZ. To neplatí pro spolucestující rodinné příslušníky. 

9. Ustanovení ohledně pasů, víz a zdravotních požadavků

9.1 U cest do zahraničí EGZ informuje cestujícího dle svých zákonných informačních povinností o obecných požadavcích na cestovní pasy a víza v cílové zemi, včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, a na zdravotní formality.

9.2 Pořízení požadovaných cestovních dokladů je povinností cestujícího. Pokud cestující nemůže na cestu nastoupit, protože nemá cestovní doklady, nebo nejsou kompletní, nese následky na vlastní náklady a EGZ je oprávněno požadovat stornopoplatky podle ustanovení bodu 4. Předchozí věta neplatí, pokud cestovní doklady cestujícímu chybí, jelikož EGZ porušilo svou zákonnou informační povinnost.

10. Řešení sporů       

Cestujícího tímto informujeme, že EGZ se nepodílí na dobrovolném procesu řešení spotřebitelských sporů. Není tedy k řešení sporů k dispozici platforma poskytnutá Evropskou komisí http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud jednotlivé podmínky zájezdu pozbydou platnosti nebo neplatí, není tím dotčena účinnost ostatních podmínek a cestovní smlouvy. 

11.2 Na cestovní smlouvu a její plnění se vztahuje výlučně právo Spolkové republiky Německo.

11.3 Místem plnění a výlučnou soudní příslušností pro stížnosti vztahující se k cestovní smlouvě je Görlitz, pokud se u cestujícího jedná o obchodníka nebo pokud cestující nemá obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo nebo své bydliště či místo obvyklého pobytu přesunul do zahraničí.

 

 

Pořadatelem zájezdu je:

Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH
für Wirtschaftsentwicklung, Stadtmarketing und Tourismus,
Fleischerstraße 19
02826 Görlitz

(Spolková republika Německo)

Tel.: +49 3581 4757-0, Fax: +49 3581 4757-47
E-mail: welcome@europastadt-goerlitz.de

Obchodní rejstřík: AG Dresden HRB 13937
Jednatel: Eva Wittig

 

Zde najdete Všeobecné obchodní podmínky společnosti Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH ke stažení v pdf.

VOP Nabídky zájezdů

 

Imprint Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen